Skip links

PL

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych HEXAGON NETWORK Sp z oo z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1 ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).
 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HEXAGON NETWORK Sp z ooz siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000901613, REGON: 388997283, NIP: 9512519796.

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem na ww. adres siedziby lub poprzez email [email protected].

Źródło pozyskania danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa lub od osób / podmiotów trzecich np. podmiotu w imieniu, którego Państwo występują lub naszych Partnerów, a także z innych ogólnodostępnych rejestrów. Informacje uzyskujemy również poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego lub poprzez pliki cookies.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie, Administrator przetwarza dane podane przez Państwa w celu nawiązania kontaktu, w tym imię, nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, treść zadanego pytania lub poruszonego zagadnienia oraz ewentualnie inne dane, które Państwo podali. W związku ze stosowaniem plików cookies do celów statystycznych, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP, długość trwania danej sesji, częstość odwiedzania serwisu.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych
Podstawa prawna
Rejestracja konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem
niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży
niezbędne do wykonania umowy sprzedaży – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.
Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Zawarcie i wykonanie umowy – w przypadku, gdy są Państwo stroną umowy.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo wstępują oraz utrzymania kontaktów biznesowych.
Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.
Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, a także realizacji praw osób, których dane dotyczą.
Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Wysyłka treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, nowych produktów, aktualnej oferty) pocztą elektroniczną.
Dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego.
Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie.
Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Przy rejestracji konta dla usługi Newsletter w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: – adres e-mail; – imię. Przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane: – adres e-mail, – dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica, numer domu/mieszkania; – imię i nazwisko; – numer telefonu. Przedsiębiorcy podają dane powyższe oraz dodatkowo: – nazwę firmy Przedsiębiorcy; – numer NIP. 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być również pobierane dodatkowe informacje, w tym: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, domena, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 2. Od Klientów mogą być również pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach wykonywanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający lepsze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. 3. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane również, niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności, między innymi: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. 4. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 5. Dane osobowe zbierane przez Administratora są mu dobrowolnie podawane, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy także świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w sytuacji składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta, uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia.

Profilowanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 1. Upoważniony do tego personel Administratora, 2. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań. 3. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Komu możemy przekazywać Twoje dane oraz jaki czas są przechowywane

1. Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług Administratora, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych – podmioty przetwarzające – lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania – administratorzy.

 
2. Podmioty przetwarzające – Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora i są to między innymi dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych, firmy wykonujące kampanie marketingowe, firmy serwisujące oprogramowanie.
 
3. Administratorzy – Administrator korzysta również z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na jego polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz usługi bankowe.
 
4. Lokalizacja – Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce oraz w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 
5. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
 
– w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przekazywana na to zgoda, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora do chwili, gdy zgoda zostanie odwołana. Po jej odwołaniu dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
 
– w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, ile jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
 
– w sytuacji dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, poniższym podmiotom, w celu dostarczenia zamówionych w Sklepie Internetowym produktów: Poczta Polska, DPD, DHL, InPost
 
– w przypadku, gdy Klient Sklepu Internetowego wybierze płatność poprzez system płatności PayU jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 
6. Administrator przetwarza dane również w celu promocji własnych usług i towarów w tym przesyłania Użytkownikowi elektronicznej informacji (mail) o dostępnym asortymencie. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora).
 
7. Dane osobowe nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów oraz do administrowania Sklepem Internetowym.
 
8. W przypadku, gdy Klient wybierze usługę subskrypcji Newslettera, Administrator będzie wysyłał informacje na jego adres e-mail lub wiadomości SMS na jego telefon komórkowy, zawierające informacje handlowe o promocjach, obniżkach, nowych produktach dostępnych w jego Sklepie Internetowym.
 

9. W przypadku skierowania do Administratora żądania udostępnia danych, udostępni on dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnymProkuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z przekazywaniem danych poza EOG Administrator zadbał o to, aby korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa dostawców w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:
 
1. dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
 
2. dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 
3. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.
 
4. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 

5. dane osobowe przetwarzane w celach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasuzakończenia rekrutacji, w którym biorą Państwo udział. W przypadku dodatkowo wyrażonej zgody na wykorzystanie danych w celach przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres 9 miesięcy.

Czy podanie Państwa danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do np. korzystania z serwisu, zawarcia umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienie. Administrator wskazuje, że podanie przez kandydata danych osobowych wskazanych w art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Podanie przez kandydata danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 22(1) Kodeksu pracy jest dobrowolne. Administrator oświadcza, że brak podania takich danych nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Twoje prawa

  1. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z powodów związanych z Twoją konkretną sytuacją.
  3. Jeśli prawnie uzasadniony interes opiera się na prowadzeniu działań marketingowych bezpośrednich, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na potrzeby takich działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.
  4. Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, nie wpływając na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  5. Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prośby o skorzystanie z przysługujących Ci praw można zgłaszać na podane na początku dane kontaktowe.

Ciasteczka (cookies)

Usługa korzysta z tzw. ciasteczek, które przetwarzają Twoje dane osobowe w celach statystycznych. Usługa korzysta z ciasteczek oferowanych przez usługę Google Analytics firmy Google. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

EN

Data confidentiality and protection of the privacy of our clients is a priority for us. Therefore, for the security of your personal data, HEXAGON NETWORK Sp z o. o. with its registered office in Warsaw (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1, a policy has been established specifying the rules regarding the processing of personal data. We process your personal data in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/ EC (General Data Protection Regulation, hereinafter GDPR).
 

Personal data controller

The administrator of your personal data is HEXAGON NETWORK Sp z o. o.with its registered office in Warsaw (02-797), ul. Franciszka Klimczaka 1, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw. Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under number 0000901613, REGON: 388997283, NIP: 9512519796.

Contact the Administrator

In all matters related to the processing of personal data, you can contact the Administrator at the above-mentioned address. registered office address or via email [email protected].

Source of obtaining personal data

Personal data is obtained directly from you or from third parties / entities, e.g. the entity on behalf of which you act or our Partners, as well as from other publicly available registers. We also obtain information by completing the contact form or through cookies.

Scope of processed personal data

If you contact the Administrator via the website or contact details provided on the website, the Administrator processes the data provided by you for the purpose of establishing contact, including name, surname, e-mail address or telephone number, the content of the question asked or the issue raised and possibly other data , which you provided. Due to the use of cookies for statistical purposes, the Administrator may process the following data: IP address, duration of a given session, frequency of visiting the website.

Purpose and legal basis for personal data processing

Purpose of data processing
Legal basis
Registration of an account in the Online Store in order to create an individual account and manage this account
necessary to perform the contract for the provision of the Account service – art. 6 section 1 letter b GDPR
Placing an order in the Online Store in order to execute the sales contract
necessary for the performance of the sales contract – art. 6 section 1 letter b GDPR
Providing a response to the person who contacted the Administrator via the contact form.
Legitimate interest of the Administrator – art. 6 section 1 letter f) GDPR.
Conclusion and performance of the contract — if you are a party to the contract.
Data processing is necessary to conclude and perform the contract – art. 6 section 1 letter b) GDPR.
Providing contacts necessary to service and implement the contract concluded with the entity on whose behalf you enter and maintain business contacts.
Legitimate interest of the Administrator – art. 6 section 1 letter f) GDPR.
Considering possible complaints, as well as determining, investigating and defending against claims.
Legitimate interest of the Administrator – art. 6 section 1 letter f) GDPR.
Implementation of legal obligations imposed on the Administrator, including: maintaining accounting and accounting documentation, as well as exercising the rights of the persons to whom the data relates.
Compliance with the legal obligation imposed on the Administrator – art. 6 section 1 letter c) GDPR.
Sending marketing content in the form of a newsletter (including in particular information about the company,new products, current offer) by e-mail.
Voluntary consent — art. 6 section 1 letter a) GDPR.
Conducting direct marketing activities.
Legitimate interest of the Administrator – art. 6 section 1 letter f) GDPR.
Collecting information about website traffic statistics.
Legitimate interest of the Administrator – art. 6 section 1 letter f) GDPR

When registering an account for the Newsletter service in the Online Store, the Customer provides the following data: – e-mail adress; – name. When placing an order in the Online Store, the Customer provides the following data: e-mail address, – address details: postal code and city, country, street, house/apartment number; – first name and last name; – Phone number. Entrepreneurs provide the above data and additionally: – Entrepreneur’s company name; – number nip. 1. When using the Online Store, additional information may also be collected, including: the IP address assigned to the Customer’s computer or the external IP address of the Internet provider, domain, browser type, access time, operating system type. 2. Navigational data may also be collected from Customers, including information about links and references on which they decide to click or other activities performed in our Online Store. Legal basis — legitimate interest – art. 6 section 1 letter f GDPR, enabling better use of services provided electronically. 3. In order to determine, pursue and enforce claims, some personal data provided by the Customer as part of using the functionality may also be processed, including: name, surname, data regarding the use of services, if the claims result from the method, how the Customer uses the services, other data necessary to prove the existence of the claim, including the extent of the damage suffered. 4. Legal basis – legitimate interest – art. 6 section 1 letter f GDPR, consisting in determining, pursuing and enforcing claims and defending against claims in proceedings before courts and other state authorities. 5. Personal data collected by the Administrator are voluntarily provided to him in connection with concluded sales contracts or the provision of services via the Online Store, with the proviso that failure to provide the data specified in the forms in the Registration process prevents Registration and setting up a Customer Account, and in situation of placing an order without Registering a Customer Account, will make it impossible to place and process the order.

Profiling of personal data

Your personal data will be used to make automated decisions, including profiling.

Recipients of personal data

The recipients of your personal data will be: 1. Authorized personnel of the Administrator, 2. Entities processing personal data on behalf of the Administrator to fulfill the purposes for which the data is collected (in particular entities providing IT solutions and services IT and technical support). These entities must have access to data to perform their duties. These entities will have access to personal data only to the extent necessary to perform their tasks. 3. Public authorities and entities performing public tasks or acting on behalf of public authorities, to the extent and for purposes arising from the provisions of generally applicable law.

To whom we can transfer your data and how long it is stored

1. The catalog of recipients of Personal Data processed by the Administrator results primarily from the scope of services used by the Customer. The Customer’s personal data is transferred to service providers used by the Administrator to run the Online Store. The Administrator’s service providers to whom personal data is transferred, depending on the contractual arrangements and circumstances, are subject to the Administrator’s instructions regarding the purposes and methods of processing this data. processors — or independently determine the purposes and methods of their processing — administrators.

 
2. Processors – The Administrator uses suppliers who process personal data only at the Administrator’s request and these include, among others, providers of hosting or ICT services, accounting services, providers of marketing systems, systems for analyzing traffic in the Store.internet, systems for analyzing the effectiveness of marketing campaigns, companies performing marketing campaigns, software service companies.
 
3. Administrators — The Administrator also uses suppliers who do not act solely on his instructions and who determine the purposes and methods of using Customers’ personal data themselves. They provide electronic payment and banking services.
 
4. Location — Service providers are based in Poland and other countries of the European Economic Area (EEA).
 
5. Customers’ personal data are stored:
 
– in a situation where the basis for the processing of personal data is consent, the Customer’s personal data are processed by the Administrator until the consent is revoked. After its revocation, personal data are stored for a period corresponding to the limitation period for claims that may be raised by the Administrator and that may be raised against him. Unless a specific provision provides otherwise, the limitation period is 10 years, and for claims for periodic benefits and claims related to running a business activity, 3 years.
 
– in a situation where the basis for data processing is the performance of a contract, then the Customer’s personal data are processed by the Administrator for as long as it is necessary to perform the contract. After this time, personal data is processed for a period corresponding to the limitation period for claims. Unless specific provisions provide otherwise, the limitation period is 10 years, for claims for periodic benefits and claims related to running a business – 3 years.
 
– when making a purchase in the Online Store, personal data may be transferred, depending on the Customer’s choice, to the following entities in order to deliver the products ordered in the Online Store: Poczta Polska, DPD, DHL, InPost
 
– if the Online Store Customer chooses payment via the PayU payment system, his or her personal data is transferred to the extent necessary for the payment to PAYU S.A. based in Poznań (60-166), ul. Grunwaldzka 182, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court Poznań-Nowe Miasto and Wilda in Poznań, 8th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000274399.
 
6. The Administrator also processes data for the purpose of promoting its own services and goods, including sending the User electronic information (e-mail) about the available assortment. These data are processed by the Administrator based on Art. 6 section 1 letter f) GDPR (the basis for processing is the legitimate interest of the administrator).
 
7. Personal navigation data may be used to provide Customers with better service, analyze statistical data and adapt the Online Store to Customers’ preferences and to administer the Online Store.
 
8. If the Customer chooses the Newsletter subscription service, the Administrator will send information to his e-mail address or SMS messages to his mobile phone, containing commercial information about promotions, discounts, new products available in his Online Store.
 

9. If a request is made to the Administrator to provide data, he will make personal data available to authorized state authorities, in particular to organizational units of the Prosecutor’s Office, the Police, the President of the Personal Data Protection Office, the President of the Office of Competition and Consumer Protection or the President of the Office of Electronic Communications.

Can your personal data be transferred outside the European Economic Area?

Due to the fact that the Administrator uses the Google Analytics tool, personal data may be transferred outside the European Economic Area. In connection with the transfer of data outside the EEA, the Administrator made sure to use only suppliers who guarantee a high level of personal data protection. These guarantees result in particular from the participation of suppliers in the Privacy Shield program. established by Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 on the adequacy of the protection provided by the EU-US Privacy Shield.

Personal data storage period

The period of data processing is related to the purposes and basis for their processing, therefore:
 
1. data processed on the basis of statutory requirements will be processed for the period during which legal provisions require data storage;
 
2. dataprocessed for the purpose of concluding and implementing the contract will be processed for the period necessary for its implementation and settlement, which may be extended, where appropriate, by the limitation period for civil law claims.
 
3. data processed on the basis of the legitimate interest of the Administrator will be processed until an effective objection is submitted or this interest ceases, e.g. data processed for the purpose of pursuing or defending against claims will be processed for a period of time equal to the limitation period for these claims.
 
4. data processed on the basis of consent will be processed until the consent is withdrawn.
 

5. personal data processed for recruitment purposes will be stored until the recruitment in which you participate is completed. If you additionally consent to the use of data for future recruitment purposes, your data will be stored for a period of 9 months.

Is it your obligation to provide your personal data?

Providing your personal data is voluntary, but necessary to achieve the purpose you want to achieve, including, for example, using the website, concluding a contract, responding to your inquiry or the issue raised by you. The Administrator indicates that the candidate’s provision of personal data indicated in Art. 22(1) of the Labor Code is mandatory in the light of applicable labor law provisions. Failure to provide them will result in the inability to participate in the recruitment process. Providing personal data by the candidate to a broader extent than specified in Art. 22(1) of the Labor Code is voluntary. The Administrator declares that failure to provide such data cannot be the basis for unfavorable treatment of the person applying for employment and cannot cause any negative consequences for him or her, in particular it cannot constitute a reason justifying refusal to employ him.

Your rights

  1. You have the right to request access to your personal data, correction, deletion or limitation of processing, as well as the right to transfer data.
  2. If the processing of your personal data is based on the legitimate interest of the Administrator, you have the right to object to the processing of your personal data at any time for reasons related to your specific situation.
  3. If your legitimate interest is based on conducting direct marketing activities, you have the right to object to the processing of your personal data for the purposes of such marketing activities at any time, without having to justify your decision.
  4. You have the right to withdraw your consent at any time, without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of consent before its withdrawal.
  5. You have the right to submit a complaint to the supervisory authority, i.e. the President of the Personal Data Protection Office. Requests to exercise your rights can be submitted to the contact details provided at the beginning.

Cookies

The service uses the so-called cookies that process your personal data for statistical purposes. The service uses cookies offered by Google Analytics by Google. More information can be found at: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection /analyticsjs/cookie-usage

This website uses cookies to improve your web experience.
Explore
Drag